មីនុយ​ »

ទំព័រ​ដើម​

  • Namib 536 រូប​​ ក្នុង​ 10 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ Namib
  • Troll 717 រូប​​ ក្នុង​ 3 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ Troll